Ο ∆ήµαρχος Κρωπίας ανακοινωνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόµων ΥΕ µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών (µέσα σε συνολικό διάστηµα 12 µηνών), για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της ∆/νσης Περιβάλλοντος για την συντήρηση, ανάπλαση και δηµιουργία πρόσθετων δραστηριοτήτων στις ήδη υπάρχουσες παιδικές χαρές και συγκεκριµένα µε τις εξής ειδικότητες:
ΥΕ Βοηθών Υδραυλικών, θέσεις τέσσερις (04)
ΥΕ Βοηθών Ξυλουργών, θέσεις τέσσερις (04)
ΥΕ Βοηθών Ηλεκτρολόγων, θέσεις, δύο (2)

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας µας, στο ∆ηµαρχείο Κρωπίας , ταχ. δ/νση: Βας. Κων/νου 47, Τ.Κ. 19400, Νοµού Αττικής, και συγκεκριµένα στο Τμήμα Ανθρώπινου ∆υναμικού στον αρµόδιο υπάλληλο κο. Μαρκαριάν Κάρολο ή στη προϊσταµένη κα. Καζαντζή Μαρία (τηλ. επικοινωνίας: 210-6026272) εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων του ∆ήµου Κρωπίας, δηλαδή έως και τη Τετάρτη 09 Νοεµβρίου 2016.